Изучавани дисциплини и кредити (ECTS)


 

І-ВИ КУРС

 

Д И С Ц И П Л И Н И


 

Кредити

Химия

4,6
Физика

4,6
Биология на човека

5,8
Латински език

4,0
Чужд език (Бълг.език за чуждестранни студенти)

4,0
Информатика

2,8
Цитология и ембриология на човека

4,0
Анатомия и хистология на човека

7,2
Биохимия

3,4
Дентално материалознание

4,0
Пропедевтика протетична дентална медицина

7,2
Учебна практика

4,8
 

Общо


 

56,4

Избираеми курсове (задължително от уч. 2006-07 г.)
-избор до

 

3,6

ІІ-РИ КУРС

 

Д И С Ц И П Л И Н И

 

 

Кредити

Анатомия и хистология

7,6

Биохимия

4,0

Биофизика

2,8

Физиология

7,6

Микробиология

5,8

Социална медицина и медицинска етика (СММЕ)

3,4

Медицинска психология

2,8

Медицина на бедствените ситуации (МБС)

2,8

Фармакология

2,8

Пропедевтика протетичнадентална медицина

9,4

Предклиника консервативно зъболечение

1,6

Пропедевтика детска дентална медицина

1,6

Учебна практика

4,8

  

Общо

 

 57,0

Избираеми курсове (задължително от уч. 2006-07 г.)

-избор до

 

 

3,0

За участие в научно-изследователски проекти (препоръчителни)


3,0

ІІІ-ТИ КУРС

 

Д И С Ц И П Л И Н И


 

Кредити

Фармакология

2,8
Патофизиология

4,0
Хигиена и епидемиология

3,4
Патоанатомия

5,8
Хирургия,вкл.анестезиология и спешни състояния

4,0
Клиника протетична дентална медицина

5,1
Предклиника консервативно зъболечение

7,6
Пропедевтика Орална и лицево-челюстна хирургия

8,2
Пропедевтика детска дентална медицина

1,5
Клиника детска дентална медицина

2,1
Дентална профилактика

1,5
Обществено дентално здраве

5,2
Орална патология (диагностика)

1,5
Образна диагностика (обща и специална)

2,7
Учебна практика

3,6
 

Общо


 

59,0

Избираеми курсове (задължително от уч. 2006-07 г.)
-избор до

 
 

1,0

За участие в научно-изследователски проекти (препоръчителни)

 
1,2 

ІV-ТИ КУРС

 

Д И С Ц И П Л И Н И


 

Кредити

Ото-рино-ларингология

2,2
Вътрешни болести (обща патология)

4,6
Педиатрия и инфекциозни болести

3,4
Съдебна медицина

2,2
Акушерство и гинекология

1,6
Клиника протетична дентална медицина

6,2
Клиника консервативно зъболечение

8,0
Клиника Орална и лицево-челюстна хирургия

6,2
Клиника детска дентална медицина

3,8
Дентална профилактика

2,8
Образна диагностика (обща и специална)

2,8
Денталнаалергология

2,2
Ортодонтия

6,2
Пародонтология

3,2
Учебна практика

3,6
 

Общо


 

59,0

Избираеми курсове (задължително от уч. 2006-07 г.)
-избор до

 

1,0

За участие в научна сесия с доклад (препоръчителни)

1,3
Публикация в български списания (препоръчителни)

1,6

Публикация в чуждестранни списания (препоръчителни)

                                     3,0                         

V-ТИ КУРС

 

Д И С Ц И П Л И Н И


 

Кредити


Дермато-венерология

3,8

Неврология и психиатрия

2,8

Очни болести

2,8

Клиника протетична дентална медицина

7,4

Клиника консервативно зъболечение

9,2

Физиотерапия (обща и специална)

2,8

Клиника Орална и лицево-челюстна хирургия

9,2

Клиника детска дентална медицина

6,8

Ортодонтия

6,8

Пародонтология

7,4

 

Общо


 

59,0


Избираеми курсове (задължително от уч. 2006-07 г.)
-избор до

 
 

1,0


За участие в научна сесия с доклад (препоръчителни)

1,3

Публикация в български списания (препоръчителни)

1,6

Публикация в чуждестранни списания (препоръчителни)

3,0

VI-ТИ КУРС (преддипломен стаж)

 

Д И С Ц И П Л И Н И


 

Кредити


Протетичнадентална медицина

14,1

Орална и лицево-челюстна хирургия

14,1

Консервативно зъболечение

11,0

Детска дентална медицина

8,0

Ортодонтия

8,0

Пародонтология

4,8

 

 

Общо


 

60,0

 

Share this