проф. д-р Мая Рашева Рашкова, дм


Зам. декан по НИД и СДО
Катедра "Детска дентална медицина"
Факултет по дентална  медицина
Медицински университет – София

Адрес:
Факултет по дентална медицина
бул. „Св. Георги Софийски“ №1
София 1431
Катедра  „Детска дентална медицина“
кабинет 903

Тел.: +359 2 9549476
GSM: +359 882 886151

Родена на 16.05.1954 в гр. София.

Образование:

1972 г. - завършва 9-та Френска езикова гимназия – София;

1978 г. - завършва Стоматологичен факултет - МА София.

Професионални и академични дипломи:

1984 г. - специалност „Детска стоматология";

2006 г. - специалност „Обща стоматология“;

2006 г. - научна степен „Доктор“;

Професионален път:

1978-1979 г. - Ординатор - стоматолог в ОСП Русе;

1979-1980 г. - Асистент в катедра „Терапевтична стоматология” - Стоматологичен факултет Пловдив;

1980 г. - Асистент в катедра „Терапевтична стоматология” - Стоматологичен факултет-МА София;

1980-1983 г. - Асистент в катедра „Детска стоматология” - Стоматологичен факултет-МА София;

1983-1986 г. - Старши асистент в катедра „Детска стоматология“;

1986-2007 г. - Главен асистент в катедра „Детска стоматология“;

1987 г. - Специализация в Медицински университет в Будапеща – Унгария;

2007 г. - Доцент по детска дентална медицина;

 октомври 2010 г. - Зам. Декан по НИД и СДО във Факултет по дентална медицина – МУ София.

 октомври 2012 г. - Професор по детска дентална медицина

Преподавателска дейност:

Лекционен курс по орална ембриология, хистология и биология;

Лекционен курс по профилактика на оралните заболявания;

Лекционен курс по клиника на оралните заболявания в детска възраст;

Лекции по различни проблеми на детската дентална медицина - продължаващо обучение, БЗС; лекции на конгреси на БЗС.

Научни интереси и области, в които работи:

Орална биология; заболявания на пародонта и оралната лигавица в детска възраст; зъбен кариес и профилактика на оралните заболявания.

Научна дейност и трудове:

Научни публикации в български и чужди списания – 62; научни съобщения 40; участия в монографии и учебници 10; изобретения 2, рационализации 2;водещ автор в научни проекта -3; софтуерен продукт -1.

Членство в професионални организации:

Българско научно стоматологично дружества;

Български зъболекарски съюз;

Асоциация на детските дентални лекари в България;

Член на Факултетния съвет на ФДМ- МУ София;

Член на комисията по акредитация и продължаващо обучение към БЗС;

Експерт към Национална Агенция за Оценка и Акредитация (НАОА)

Представителни научни публикации:

1. Рашкова М. Дисертация - ”Орални херпесни инфекции и рецидивиращи афти в детско-юношеска възраст” - 2006 г.;

2. Рашкова М. - Вирусни заболявания в стоматологията в: Клинична вирусология изд. Медицина и физкултура, под ред. Дундаров Ст. 2006;

3. Рашкова М. - Орални херпесни инфекции в детско-юношеска възраст- Монография 2006 изд. Симел,116 стр.;

4. Георгиева М., М. Рашкова - Компютърна програма ка клинична диагностика на орални херпесни инфекции /Smart Oral Herpetic Diagnostic/ - 2006;

5. Rashkova, Peneva М., Chorbadzhiyska L.Oral ecology in the case of the most common stomatitises in children – recurrent aphthae and sharp herpetic gingivostomatitis, OHDMBSC-Constance / Romanie 2007, 6, 4, 34-44;

6. M. Peneva, Rashkova, M., Golchev Y- An in vitro experiment in the early diagnosis of caries using four diagnostic methods, OHDMBSC-Constance / Romanie 2008, 9,3;

7. Rashkova M, M. Baleva, M. Peneva, N. Toneva, G. Jegova- Secretory immunoglobulin A (SIgA) and dental caries of children with different diseases and conditions influencing oral medium- Journal of IMAB (Online)2009, Book 2, part Dentistry (Oral and Dental Medicine), 6-9;

8. Rashkova M, M.Baleva, M.Peneva, N.Toneva, M.Belcheva,K. Koprivarova, P.Perenovska- Secretory Immunoglobulin A (S-IgA) and the Oral Risk Markers:Quality of Saliva, Dental Biofilm, Oral Candida and Lactobacillus spp. OHDMBSC - Vol. VIII - No. 3 - September, 2009,11-18;

9. Rashkova M., M. Baleva, N.Toneva, M. Peneva,P. Perenovska, K. Koprivarova-Secretory immunoglogulin A (S-IgA) in the Saliva of children withType 1 Diabetes, Asthma, Systemic Health and Systemic Health but Wearing Removable Orthodontic Appliances- OHDMBSC - Vol. VIII - No. 2 - June, 2009,16- 24;

10. Рашкова М. К. Коприварова, Н. Тонева, М. Белчева,М. Константинова Г. Жегова- Оценка на течната орална среда и орална Candida при деца с диабет. Проблеми на денталната медицина, ХХХV, 2009, част ІІ, 11-19;

11. M. Rashkova, P. Kalchev, R. Emilova, L. Ribagin, Tz. Doganova, I. Stoeva CORTISOL IN SALIVA – A MARKER FOR INCREASED ANXIETY IN CHILDREN, Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers)Volume 16, Book 4, 2010;

12. Рашкова М., Н. Тонева, С. Търгова, К. Коприварова, М. Константинова, Ю Стайкова - Изследване на кортизол в слюнката и оценка на оралната среда при деца с диабет, Проблеми на денталната медицина, 2010,36, 1;

13. Рашкова М., Н. Тонева П. Калчев, Р. Eмилов, Л. Рибаги, С. Търгов, И. Стоева - Кортизол в слюнката, маркер за ситуативна тревожност регистрирана с адаптирания у нас тест “State-Trait Anxiety Inventory” (STAI) на Спилбъргър - Проблеми на денталната медицина, 2010, 36, 2;

14. Maya Rashkova, Andrey Kirov, Albena Todorova, Vanyo Mitev, Toll-Like Receptor (TLR2 and TLR4) Polymorphisms: Markers of Innate Immunity in Oral Infection in Children- OHDMBSC , 2010, Vol. IX - No. 3, September, 148-153;

15. Мая Р. Рашкова, A.Toncheva - Гингивални заболявания и секреторен имуноглобулин A (SIgA) в нестимулирана слюнка при деца, Folia Medica, 2010, 4. 

 

Share this