проф. д-р. Божидар Иванов Йорданов, дм


Зам.  декан по международна интеграция и чуждоезиково обучение
Катедра „Протетична дентална медицина“
Факултет по дентална  медицина
Медицински университет – София

Адрес:
Катедра „Протетична дентална медицина“
етаж 8, кабинет № 806
Факултет по дентална медицина
бул. „Св. Георги Софийски“ №1
София 1431
 

Телефон: +35929541393
GSM+359888711187

Образование и професионален път

Висше образование – 1982 год.

Кариерно развитие и специализации:

1984    Асистент в Катедрата по протетична стоматология след успешно положен конкурсен изпит.

1986    Едномесечна специализация по челюстно-лицево протезиране в Росток, Берлин и Лайпциг.

1986    Участва в дългосрочна научна план-програма за внедряване в практиката на системи биокерамични имплантати.

1988    Специалност “Ортопедична стоматология с ортодонтия”.

1991    Главен асистент в катедрата по Протетична стоматология.

2003    Лектор на редовни курсове по дентална имплантология, следдипломно усъвършенстване, организирани и провеждани в МСУ 2000 под ръководството на акад. Николай Попов.

2004    Образователна и научна степен Доктор след успешно защитена дисертация на тема ”Имплантатно-протезна реставрация с мостови конструкции. Изследвания в системата имплантати-естествени зъби-мостови протези”.

2005    Представител на България в проекта за развитие на зъбопротезната имплантология в страните от югоизточна Европа, финансиран от DAAD (Германска агенция за академичен обмен) и компанията Dentsply-Friadent.

2005    Специализация-курс по дентална имплантология в Тюбинген и Франкфурт, Германия.

2005    Член на Редакционния съвет на списание "Инфодент"

2006    Зам. председател на Българската Асоциация по Орална Имплантология.

2007    Води самостоятелен курс по зъбопротезна имплантология - свободно избираема дисциплина за студенти от V и VI курс.

2007    Научно звание Доцент.

2007    Член на Международния Конгрес на Оралните Имплантолози – ICOI

            (чл.карта №24221).

2008    Председател на Общото събрание на Факултета по дентална медицина, София.

2011    Заместник Декан по международна интеграция и чуждоезиково обучение  –  Факултет по дентална медицина.

2011    Член на фондацията ITI – International Team of Implantology. ITI – Member.

 Научни звания и длъжности:

1984    Асистент в Катедрата по протетична стоматология след успешно положен конкурсен изпит.

1991    Главен асистент в Катедрата по протетична стоматология.

2004    Образователна и научна степен "доктор" след успешно защитена дисертация на тема ”Имплантатно-протезна реставрация с мостови конструкции. Изследвания в системата имплантати-естествени зъби-мостови протези”.

2007    Научно звание "доцент"

2011    Заместник декан по международна интеграция и чуждоезиково обучение –  Факултет по дентална медицина

Преподавателска дейност:

2002    Чете лекции и провежда практически упражнения и демонстрации по зъбопротезна имплантология - свободно избираема дисциплина за студенти от V и VI курс.

2003    Лектор на редовни курсове по дентална имплантология, следдипломно усъвършенстване, организирани и провеждани в МСУ 2000 под ръководството на акад. Николай Попов.

2004    Научни лекции по имплантатно зъбопротезиране и практически демонстрации на системата Ankylos (Dentsply Friadent, Germany), във фирма Патриция ООД.

2007    Води самостоятелен курс по зъбопротезна имплантология - свободно избираема дисциплина за студенти от V и VI курс

2009    Чете лекции по Пропедевтика на протетичната дентална медицина на I и II курс

Научна дейност и трудове:

     - Общ брой публикации и научни изяви, у нас и в чужбина: 86 бр.

      - Авторство и съавторство в монографии и учебници: 1 бр.

      - Участие в ред.колегии: 1 бр.

Членство в професионални организации: БЗС,  ICOI,  ITI

Езикови познания: Английски и руски

Научни интереси и области, в които работи: Орална имплантология, имплантатно зъбопротезиране, конвенционално протезиране с фиксирани конструкции.

Представителни научни публикации:

1.  Йорданов, Б., Ю. Каменова. Клинични наблюдения върху корозионното поведение на метални имплантати. Инфодент 2007; 3.

2.  Йорданов, Б., Ц. Узунов. Полупроводниковият лазер в денталната имплантология. Инфодент 2007; 3.

3. Jорданов Б., Г. Ковачевска. Долгогодишни клинички резултати со интра-осеални СИП-имплантати и имплантатно фиксирани конструкции. Македонски Стоматолошки Преглед 2007; 1-2: 31-42.

4. Попов, Н., Б. Йорданов. Имплантатно-протетично лечение при пълно обеззъбяване. Инфодент 2007; 1: 41-49.

5. Йорданов Б., Досева В., Ангелова Б., Стефанов Л. Оптимизиране на протезното поле за имплантатно лечение с помощта на костозаместващи биоматериали. Инфодент, 7, 2009 г. – Приложение Имплантология, стр. 43-51.

Share this