Прием на студенти във ФДМ - София


Документи за записване на новоприети студенти:   

 1. Диплома за завършено средно образование - оргинал и копие
 2. Лична карта (оригинал и копие)
 3. Медицинско свидетелство, издадено по съответния ред
 4. Бележка (или печат на мед.свидетелство) от психодиспансера по местоживеене
 5. Вносна  бележка  на името на студента  с внесената  семестриална такса   - 450  лв.
  Tаксите се внасят по банков път на сметка:
             БНБ-ЦУ  BG12BNBG 9661 3100 1304 01
                         BIC  КОД :  BNBGBGSD
 6. Снимки – 4 броя
 7. Документи за записване по образец  за Медицински университет- София
       - студентска книжка
       - лична карта - оргинал и копие
       - уверения (ако са необходими  на студента, купуват се от книжарница)
 8. Набор от документи (3 броя декларации, молба за записване, анкетен лист) - взима се от студентска канцелария

 В КАНЦЕЛАРИЯТА ВЛИЗА САМО СТУДЕНТЪТ С ПОПЪЛНЕНИ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И ЗАЛЕПЕНИ СНИМКИ!!!

Share this