Образователна дейност


     Във Факултета по Дентална медицина се провежда обучение на български и чуждестранни студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” по дентална медицина, следдипломно обучение по четирите акредитирани у нас специалности по дентална медицина и обучение за получаване на образователна и научна степен „доктор“.

     Учебният план и програми, организацията на обучението и контролът на придобитите знания и умения съответстват на Директивите на Европейския съюз и съхраняват богатите традиции и опит на факултета в областта на денталното образование. Обучението се води от опитни и високо квалифицирани преподаватели. Осигурява се мобилност на преподаватели и студенти с образователна цел. За обучението се използва съвременна материално - техническа база.

 

Share this