НОВИНА №9


By Факултет по ден... - Posted on 23 February 2018

 
 
На 19.02.2018 г. се проведе годишно-отчетно Общо събрание на ФДМ.
Председателят на  Общото събрание проф. д-р Цонко Узунов обяви, че събранието е законно, тъй като присъстват 166 делегати. За да има кворум трябва да присъстват 119 делегати или това са 2/3 от редуцирания състав 179 (по списъчен състав общото събрание е 191)преподаватели, докторанти, студенти и административен персонал.
Дневният ред на събранието беше:
1. Годишен отчет на деканското ръководство
проф. д-р Андон Филчев, PhD, DSc – Декан
проф. д-р Красимира Янева – Рибагина, PhD – Продекан по УД
проф. д-р Мая Рашкова, PhD – Продекан по НД и СДО
проф. д-р Божидар Йорданов - Продекан по МИ и чуждоезиково обучение
проф. д-р Христина Попова, PhD - Продекан по ЛДД
2. Разни
 
Деканът обяви, че пълният текст на отчетния доклад от един месец е на разположение в библиотеката на Факултета за сведение.
Въпроси бяха зададени от проф. д-р Р. Василева, PhD и проф. д-р Л. Катрова, PhD. 
Изказвания: проф. д-р Л. Андреева, PhD, DSc,  проф. д-р Р. Василева, PhD, доц. д-р В. Свещаров,  PhD, проф. д-р Ю. Каменова,  PhD и проф. д-р Р. Угринов, PhD, DSc.
След гласуване  (ЗА – 166, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - НЯМА) Общото събрание реши: Приема доклада на Декана и одобрява цялостната дейност на деканското ръководство през отчетения период заедно с направените препоръки.
  
Протоколчици на събитието: д-р Васил Калчинов – катедра „Консервативно зъболечение“ и д-р Дияна Янева – катедра „Пародонтология“.
 

Share this