ОБЯВИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ФДМ


By Факултет по ден... - Posted on 10 May 2019

 ОБЯВИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ И НЕАКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ
 
 
РАЗРЕШЕНИ НА АС ОТ 23.04.2019 Г. И ФС ОТ 18.04.2019 Г.
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ:
1.      ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“ – ТРИ МЕСТА В ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”;
 
2.      ЗА ЗАЕМАНЕ НА НЕАКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ“ – 1 МЯСТО В ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”;
 
СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.
 
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.
СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.
 
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10
 
 
10.05.2019 г.

Share this