News articles by Факултет по дентална медицина 2


Official opening of the 2012-2013 academic year for the newly admitted foreign students

The official opening ceremony for the newly admitted foreign students 2012-2013 academic year will take place on Monday, 1 October at 13:00 h. in the 2nd lecture hall.

Redeeming session for the students Dental Medicine I-st Year in English

The schedule for the redeeming session for the students Dental Medicine I-st Year in English could be found here.

Foreign students summer semester schedule 2011/2012

The foreign students schedule for summer semester 2011/2012 is available here
I M P O R T A N T!
The tuition fee for the second (summer) semester must be paid until February 17 (deadline)!
Bank account of FDM - Sofia for tuition fees:
IBAN: BG12BNBG96613100130401
BIC: BNBGBGSD
БНБ - ЦУ

АНКЕТА - Оценка на готовността на преподавателите и студентите за интегриране на денталната ергономия

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Факултет по дентална медицина, КОДЗ, Студентски кръжок „Дентална ергономия”

Общо събрание на ФДМ 21.11.2011

На 21.11.2011 се проведе Общо събрание. Събранието се проведе в I-ва аудитория на ФДМ при дневен ред:

  1. Отчет за дейността на ръководството на ФДМ за периода септември 2010 - ноември 2011 г. 
  2. Избор на Ръководни органи на ФДМ
  3. Разни

New 2011/12 academic year for the students educated in English language

The new academic year for education in English for foreign students at the Faculty of Dental Medicine - Sofia was officially opened on October 3, 2011 at 13:00 h. in the 2nd lecture-hall of FDM - Sofia.
 
Bank account of FDM - Sofia for tuition fees:

IBAN: BG12BNBG96613100130401
BIC: BNBGBGSD
БНБ - ЦУ
 

Банкова сметка на Факултет по дентална медицина - София

Таксите за обучение на студенти се внася по следната сметка:
МУ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
София ул. Г.Софийски №1
с-ка: BG12BNBG96613100130401
BNBGBGSD
БНБ - ЦУ