проф. д-р Милена Димитрова Пенева, дм


Ръководител катедра „Детска дентална медицина“

Медицински университет - София

Адрес:

Факултет по Дентална медицина

бул. „Св. Георги Софийски“ №1

София 1431

Катедра  „Детска дентална медицина“

етаж 9, кабинет 912

Телефон: +359 2 9541202
                    +359 2 9320553
                       вътрешен 226

Образование и професионален път

1967 - 1974  г.  -  Висше образование в Стоматологичен факултет  - София

 • Диплома за кандидат на науките № 8800 от 03.04.1979;
 • Диплома за призната специалност „детска стоматология” №22662 от 16.01.1981;
 • Диплома за призната специалност „ Обща стоматология” серия АС №010251 от 01.07.2005;
 • Диплома за научната степен „Доктор на науките” №32810 05 13.01.2009;
 • Свидетелство за научно звание „Професор” с №25883 от 08.12.2009.

Преподавателска дейност:

Лекции в студентско обучение: Всички лекции по дисциплините:

 • Пропедевтика на детската дентална медицина;
 • Профилактика на оралните заболявания;
 • Клиника на детската дентална медицина.

Лекции в следдипломното обучение:

 • Лекции по орална ембриология, хистология и биология;
 • Лекции по орална профилактика;
 • Лекции по клиника на детската дентална медицина.

Лекции по линията на СЗБ:

 • Съвременна диагностика и лечение на зъбния кариес при постоянни детски зъби;
 • Особености в пулпитолечението на постоянни детски зъби;
 • Травми на временни и постоянни детски зъби.

Научна дейност и трудове:

 • Общ брой научни труда 130, от които реални публикации 80 и 50 научни изяви у нас и в чужбина, 70 цитирания, от които 14 в чужди и 53 в наши научни издания.
 • Общ импакт фактор 3,2
 • Авторство и съавторство в монографии и учебници – две монографии, едно ръководство, два учебника, едно изобретения.
 • Проекти - 5
 • Награди за научна дейност – Панацея златна

Участие в ред.колегии: „Зъболекарски преглед”, „Проблеми на денталната медицина”, “Dental Review”

Членство в професионални организации: СЗБ

Езикови познания: английски и френски

Научни интереси и области, в които работи: Кариесология в детска възраст, Стволови клетки в денталната медицина, Пулпитолечение на зъби с незавършено кореново развитие.

Представителни научни публикации:

 • Andreadis, D. A., C. B. Rizos, M. Belazi, M. Peneva, D. Z. Antoniades. Encephalocraniocutaneous lipomatosis accompanied by maxillary compound odontoma and juvenile angiofibroma: report of a case. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol, 70, 2004, 11, 889-891.
 • Peneva М. Possibilities for correcting the cariesogenic potential of carbohydrate foods and drinks through the consumption of kernels www. Imab-bg.org, 2008, 2, 67 -70.
 • Peneva М. Treatment of dental fluorosis. www. Imab-bg.org, 2008, 2, 71 -74.
 • Peneva M. Activity of the caries process. OHDMBSC, Constance, Romanie, 2008, VII, 3, 3-8.
 • Peneva M, V Mitev, N Ishketiev. Isolation of mesenchymal stem cells from the pulp of deciduous teeth www. Imab-bg.org, 2008, 2, 84 – 87.
 • Peneva M, V Mitev, N Ishketiev. Establishment of stem cells exfo­liated from deciduous teeth pulp. www. Imab-bg.org, 2008, 2, 88 – 92.
   

   

 

Share this