История


     Възникване и развитие на катедрата

   Катедра по Социална медицина и обществено стоматологично здраве (СМОСЗ) е създадена през 1991 год. с Постановление на МС № 197 от 07.10.1991 год., обнародвано в ДВ бр.85/1991 год. Тя е приемник на Научно-организационно методична секция (НОМС), която е създадена през 1969 год. като структурно звено в Стоматологичния отдел към Института за специализация и усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ).

     Учебната програма е включена в преподаването по стоматология от учебната 1992/93 год.

     От учебната 2004/05  год. в катедра по СМОСЗ се извършва преподаване по две дисциплини – Социална медицина и медицинска етика (в IV-ти семестър) и Oбществено стоматологично здраве (V-ти и VI-ти семестри).

     От 2007 год. катедрата има ново име - Катедра по Обществено дентално здраве (ОДЗ). Променено е и името на преподаваната в V-ти и VI-ти семестри дисциплина на Oбществено дентално здраве.

     Създатели и ръководители на катедрата

     Ръководители на катедрата по Обществено дентално здраве през годините са:

  • доц. д-р Крум Николов Царибашев - завеждащ НОМС от 1981 до 1991 г. и ръководител  на катедрата  от 1991 до 1994 г. 
  • проф. д-р Цветко Йолов Йолов, дмн - ръководител на катедрата  от 1994 до 2009 г. и Декан на ФДМ  от 2003 до 2007 г. 

     От 2009 год. до сега ръководител на катедрата е проф. д-р Красимира Янева, дм.

Share this