проф. д-р Красимира Борисова Янева-Рибагина, дм


Зам. декан по учебната дейност
Ръководител катедра "Обществено дентално здраве"
Факултет по дентална медицина
Медицински Университет -  София

 

Адрес:
Факултет по дентална медицина
бул. „Св. Георги Софийски“ №1
София 1431 

Катедра “Обществено дентално здраве”
етаж 2, кабинет 229
 

Телефон: +359 2 9542745, вътр. 370
Секретар:   +359 2 9541225, вътр. 371
GSM: +359 882886152

Образование:

 • 1972 г.  – средно - ПГ „Я. Сандански” - гр. Гоце Делчев
 • 1978 г.  – висше - Стоматологичен факултет - София

Специалности:

 • 1989 г.  – Терапевтична стоматология
 • 1991 г.  – Социална медицина
 • 2005 г.  – Обща стоматология

Професионална кариера:

 • 1978 - 80 г.  - Ординатор-стоматолог в РБ - гр. Гоце Делчев
 • 1980 - 84 г.  - Участъков стоматолог в СЗУ - Мокреш, Михайловградско
 • 1983 - 84 г.  - Ординатор стоматолог в РСП - гр. Лом
 • 1984 - 91 г.  - Научен сътрудник в НОМС, Стоматологичен факултет - София
 • 1991 - 2004 г.  - Асистент в Катедра по СМОСЗ, Стоматологичен факултет - София
 • от 2004 г. - Доцент в Катедра по ОДЗ, Факултет по дентална медицина - София
 • 2008 г. - декември 2011 г. - Заместник декан по лечебно-диагностичната дейност на ФДМ - София
 • от 2009 г. - Ръководител на катедра "Обществено дентално здраве" на ФДМ - София
 • от декември 2011 г. - Заместник декан по учебната дейност на ФДМ - София
 • от април 2013 г. - Професор към катедра "Обществено дентално здраве"

Преподавателска дейност:
Лекционен курс по двете дисциплини – „Социална медицина и медицинска етика” и „Обществено дентално здраве”, изучавани в Катедрата.

Научна дейност и трудове:

 • Янева-Рибагина, К. Стоматологична заболеваемост и потребности от стоматологична помощ за населението в Република България. (Dental Diseases’ Prevalence and Need of Dental Care among Bulgarian Population). Дис. за научна и образователна степен „доктор”, София, 1998, 148 с.
 • Авторски статии, обзори, участия с доклади и постери на научни форуми – 72.
 • Съавторство в 3 монографични труда:
     Организация и управление на стоматологичната помощ в България. (Organization and Management of Dental Health Care Service of Bulgaria), под ред.- Кр. Царибашев, Мед .и физк.., С., 1989, 228с. (103-111; 137-143);
     Измерения на българската медицина. 2001, София, Тангра ТанНакРа ИК, 124-147;
     - История на българската медицина, под ред. М. Георгиев, Кр. Гигов, Ст. Тонев, Н. Цанков. 2009, Летера, 387 с.

   

Участие в редколегии:  сп. “Дентална медицина” и “ORAL HEALTH and DENTAL MANAGEMENT in the BLACK SEA COUNTRIES”.

Членство в професионални организации:

 • Български Зъболекарски Съюз (БЗС)
 • Българско Научно Стоматологично Дружество (БНСД)

Езикови познания: Английски език

Научни интереси и области, в които работи:

 • История на денталната медицина
 • Епидемиология на денталните заболявания

Представителни научни публикации от последните години:

 1. Янева, Кр. Зъболекарска и стоматологична помощ. В: История на българската медицина. Под ред. М. Георгиев, Кр. Гигов, Ст. Тонев, Н. Цанков. 2009, Летера, 387 с.
 2. Янева, Кр. Български Зъболекарски съюз. В: История на българската медицина. Под ред. М. Георгиев, Кр. Гигов, Ст. Тонев, Н. Цанков. 2009, Летера, 387 с.
 3. Янева, Кр. Стоматологичен факултет (Факултет по дентална медицина). В: История на българската медицина. Под ред. М. Георгиев, Кр. Гигов, Ст. Тонев, Н. Цанков. 2009, Летера, 387 с.
 4. Янева, Кр. Предизвикателства на новото време. Част ІІІ. Европейски съюз, Дентални Директиви, Свобода на движение. Зъбол. преглед, 2006, 88, 1, 57-59.

 

Share this