Дейност


     Катедрата провежда обучение по две учебни дисциплини:

 • Социална медицина и медицинска етика (IV семестър), с хорариум 45 часа, от които 15 часа лекции и 30 часа семинарни занятия
 • Обществено дентално здраве (V и VI семестри), с хорариум 105 часа, съответно 45 часа лекции и 60 часа семинарни и практически упражнения. Съотношението лекции : упражнения в трите семестъра е съответно 1:2, 2:2 и 1:2.

     Обучението и по двете дисциплини завършва със семестриални изпити през лятната сесия. Изпитът се състои от две части – писмен и устен.

     Като част от целия курс на обучение по дентална медицина, програмата е изградена в съответствие с общите цели на обучението – създаване на професионалисти по дентална медицина, които успешно прилагат в реална социална среда усвоените знания и умения за разрешаване на клинични задачи.    

    Задачи на преподаването:

 1. Студентите да могат да вземат клинични решения, базирани върху разбирането за био-психо-социалната структура на личността;
 2. Бъдещите лекари по дентална медицина да са в състояние да поемат професионална и етична отговорност за пациента и обществото;
 3. Да комуникират и постигат информирано съгласие с пациентите и други здравни работници при промоцията на денталнотоздраве, профилактиката и лечението на денталните заболявания;
 4. Да познават етичната и юридическа основа на денталното здравеопазване;
 5. Да познават структурата и функциите на здравеопазването и денталната помощ;
 6. Да могат да измерват и оценяват денталния статус на населението, тенденциите и факторите, които го определят и възможностите за повлияването му.
 7. Да познават принципите на денталната ергономия и да могат да ги прилагат в бъдещата си практика.
 8. Да имат знания и умения за борба с кръстосаната инфекция в денталната практика.
 9. Да овладеят ролята на ръководител на денталния екип.
 10. Да притежават достатъчна и подходяща етична и научна основа за непрекъснато образование и професионално усъвършенстване.

     Основни тематични направления:

 • Теория на социалната медицина – предмет, задачи и методи; Категории здраве; Познавателна стойност на показателите за оценка на общественото здраве.
 • Медицинска етика.
 • Гранични дисциплини – медицинска социология, медицинска статистика, епидемиология.
 • Дентално здраве – показатели и критерии.
 • Практико-приложно направление, включващо здравна политика, здравно възпитание и промоция на здраве, организация, планиране и управление на практиката, денталната ергономия и профилактика на рисковите вредности, здравно законодателство.

     Катедрата по ОДЗ е и база за следдипломно обучение по специалността Социална Медицина и Обществено дентално здраве. Срокът за обучение е 3 години.

Share this