Екип


   Ръководител катедра

 проф. д-р Красимира  Янева-Рибагина, дм - Ръководител катедра

Научно-преподавателски състав

  • проф. д-р Лидия Георгиева Катрова, дм
  • Доц. д-р Бойко Костов Бонев,  доктор
  • д-р Петър Георгиев Божинов, доктор, главен асистент, главен административен асистент
  • д-р Иванка Михайлова Димитрова, асистент, отговорник по УД
  • д-р Надя Цецова Аврамова, доктор, главен асистент
  • д-р Красимир Цветанов Цоков, доктор, асистент
Share this