История


      В настоящия си вид катедрата по „Образна и орална диагностика” съществува от месец април 1999 година,  когато се  сливат Отделението по Рентгенология от катедрата по Стоматологична и  Лицево- челюстна хирургия със  Сектора по Стоматологична алергология и огнищна диагностика и  Микробиологичната лаборатория в една обща катедра - „Лицево- челюстна рентгенология и орална диагностика”. През 2007 г. последната се преименува в катедра „Образна и орална диагностика”.

     Рентгеновото отделение на Стоматологичния факултет се обособява през 1976 г. със завеждащ ст.н.с. I ст. д-р Д. Маджаров, стоматолог.

      През 1981 г. за завеждащ рентгеновото отделение е назначен д-р Д. Зия, стоматолог, а през 1983 г. като доцент към рентгеновото отделение се назначава рентгенологът доц. д-р Хр. Попмихайлова, дм, дмн. От учебната 1983- 84 г. тя започва да провежда цялостния лекционен курс по обща и специална рентгенология на студентите от IV курс по стоматология. Заедно с доц. д-р Д.Зия  поемат и практическите занятия на тези студенти. До тогава цялото това обучение е провеждано от катедрата по Рентгенология и радиология на Медицински факултет- София.

     През 1989 г. в отделението по Рентгенология към катедрата по ЛЧХ се монтира и стационарен рентгенов апарат. Така в Стоматологичния факултет започва да се осъществява цялостната рентгенова диагностика на амбулаторно и стационарно болните: рентгенографии на бели дробове, на кости (скелетни и черепни), специални центражи и др. До тогава цялата тази рентген- диагностична дейност е била извършвана от катедрата по Рентгенология на Медицински Факултет – София.

      Ръководител на катедрата от основаването ѝ до месец юли 2010 г. е проф. д-р Доан Зия, дм.

     Освен ръководител на катедрата проф. Д. Зия е член на Академичния съвет на МУ – София и Декан на Факултета по Дентална медицина от декември 2007 г. до юли 2010 г. Той е национален консултант по проблемите на оралната и лицево-челюстна образна диагностика, член  на специализирания научен съвет по стоматология и ЛЧХ, на редколегията на сп. ”Стоматология“ и “Зъболекарски преглед”, член на Президиума на ВAK. Автор е на 1 монография и над 80 научни труда – учебници,  публикации, рационализации, учебни помагала и др.

     От 1983 до 2000 г. в научната и преподавателска дейност на катедрата активно участва доц. Попмихайлова, дм. В периода 1990 - 1995 г. в катедрата работи като преподавател и диагностик рентгенологът проф. Л. Величков, дмн.

     Постепенно се подновява специализираната рентген-диагностична апаратура. От 1989 г. в звеното по Рентгенология към катедрата по ЛЧХ се монтира и стационарен рентгенов апарат. Така в Стоматологичния факултет започва да се осъществява цялостната рентгенова диагностика на амбулаторно и стационарно болни пациенти на факултета, като се извършват рентгенографии на бели дробове, на кости, специални центражи (Шулер, Стенверс) и др.

     Постепенно преподавателската работа на студентите по Дентална медицина се поема изцяло от секцията по Рентген – диагностика. Обучението се води от проф. Д. Зия, дм и от асистентите – лекари и лекари по дентална медицина: д-р Д. Замфиров, д-р Хр. Михайлова, д-р Д. Кишкилова, д-р Д. Йовчев и д-р Р. Борисов.

     Обучението по дисциплината „Образна диагностика е в рамките на 45 часа лекции и  60 часа упражнения и завършва с практически и теоретичен изпит. Провежда се в 2 семестъра и обхваща студенти от III и IV курс. Учебната програма е разделена на обща и специална част, като акцентът е поставен върху Образната диагностика на заболяванията в ЛЧО.

     Постепенно се налага и активното провеждане на специализирани лекции по Образна диагностика в отделните програми на СДО към ФДМ, МУ – София, включени в основните курсове по кариесология и ендодонтия, протетична дентална медицина, орална и  лицево-челюстна хирургия, детска дентална медицина, заболявания на пародонта, ортодонтия, както и тематични специализирани  курсове на СДО по Образна диагностика (напр. на възпалителните, туморни и др. заболявания в лицево-челюстната област).

     Освен тази цялостна преподавателска дейност по лицево-челюстна рентгенология, в Рентгеновото отделение започна да се провежда и практическо обучение за работа с дентална апаратура на рентгенови лаборанти от колежа ”Й. Филаретова” – София.

     Обучението по Дентална клинична алергология  се отделя като самостоятелна дисциплина от Катедрата по Терапевтична стоматология през 1999 г. и се присъединява към kатедра Лицево-челюстна рентгенология и орална диагностика.

     Начало на преподаването по Дентална клинична алергология се поставя доц. д-р Е. Джераси, дм, доц. А. Кодукова, дм,  проф. К. Георгиева, проф. Т. Джемилева, дм, дмн, доц. М. Семерджиева, дм и проф. А. Киселова, дм, дмн.

     През 2007 г. според Единните държавни изисквания за специалността магистър – лекар по дентална медицина за първи път във ФДМ – София се въвежда преподаване по новата дисциплина „Орална патология / диагностика/.

     През 2007 г. катедрата „Лицево-челюстна рентгенология и орална диагностика” се преименува на катедра „Образна и орална диагностика”.

     Ръководител на звеното по Дентална клинична алергология и Орална диагностика е проф. д-р А. Киселова-Янева, дм, дмн. От  юли 2010 г. до настоящия момент  тя е ръководител на катедра „Образна и орална диагностика”.

     Лекциите по „Дентална клинична аллергология” и „Орална патология” се изнасят от проф. д-р А. Киселова. Дисциплините се преподават през VІ семестър. "Орална патология /диагностика/” е с обем 30 учебни часа (15 часа лекции и 15 часа упражнения), а „Дентална клинична алергология” -  с обем 30 учебни часа (15 часа лекции и 15 часа упражнения).

     В катедрата освен обучение на студенти се извършва и консултативна дейност в областта на оралната патология и денталната клинична алергология на стажанти, специализанти и докторанти.

     Екипът, осъществяващ обучението по дентална клинична алергология и орална патология, включва: проф. А. Киселова, дм, дмн, д-р А. Кръстева, дм и д-р М. Денчева, дм.

     В Микробиологичната лаборатория се извършва цялостна комплексна микробиологична диагностика за нуждите на учебната, научната и лечебна дейност на Факултета по Дентална медицина  и болницата по ЛЧХ. Лаборатория се ръководи до 2001 г. от доц. Чорбаджийска, а след този период от д-р Мариета Белчева.

      Интегрирането на тези 3 самостоятелни звена, в обща катедра, дава възможност за комплексно обучение на студенти, стажанти, докторанти и специализанти по „Образна и орална диагностика”.

      В катедрата успешно са защитени в последните пет години пет дисертационни труда от: доц. д-р М. Абаджиев,  д-р Ил. Стоева, д-р А. Кръстева,   д-р М. Денчева и д-р Хр. Михайлова. През 2011 г. предстоят  защити на редовните докторанти към катедрата  д-р М. Цекова–Янева, д-р Р. Грозданова - Узунова и д-р Р. Великова.

     Докторантите участват активно в преподавателския процес, водят самостоятелно клинични упражнения и семинари и участват с отделни лекции и в лекционното преподаване, като част от изготвения индивидуален учебен план според изискванията на Правилника за докторантурите на МУ - София.

     В момента, на специализация по Дентална клинична алергология са зачислени: д-р Ася Кръстева–Панова,  дм, д-р Мария Денчева–Гарова, дм, д-р Марияна Цекова-Янева, д-р Радост Великова,  д-р Биляна Гирова,  д-р Владимир Панов, дм,  д-р Миглена Балчева.

     В катедрата се работи активно по проблеми свързани с патологията в ЛЧО. Направени са над 230 научни публикации в национални и международни научни издания, както и над 210 участия на научни форуми у нас и в чужбина.

     През периода 2007-2010 г. в катедрата се работи по 11 научни проекта, от които 8 финансирани от МУ– София и 1 проект от ФНИ – МОН. Темата на този  тригодишен проект, одобрен през 2009 г., е "Оптимизиране на комплексната огнищна дентална санация на пациенти на хемодиализа и бъбречно трансплантирани пациенти”. За проекта са отпуснати 500 000 лв, вкл. закупуването на апаратура и медикаменти. В резултат на активната дейност по проекта се реализират и работни връзки с Техническия университет, под ръководството на проф. Калоянов, насочени към термовизионната диагностика и стандартизирането на протокол за работа. Активно се търси съдействието и участието на трите съществуващи пациентски организации на бъбречно болните в България. 

     Секциите в Катедрата по „Образна и орална диагностика” работят в колаборация, както в преподавателската, така и в научно-изследователската дейност. Резултат на това сътрудничество са финансирани от СМН към МУ – София съвместни научни проекти. Реализирани са съвместни публикации.

Share this