проф. д-р Ангелина Киселова – Янева, дмн


Ръководител на катедра "Образна и орална диагностика"

Медицински университет - София

Адрес:

Факултет по дентална медицина
бул. "Св. Г. Софийски” № 1
София 1431
Катедра "Образна и орална диагностика"

етаж 1, кабинет 143

Телефон: +359 2 9522818, вътр. 303

Мобилен:  +359 888 831077
Техн. секретар - В. Иванова: +359 02 9541247,
вътр. 342

Образование и професионален път

- 1970 г. – Висше образование по стоматология в Стоматологичен факултет, ВМИ – София

- 1981 г. – Защита на дисертация за присъждане на научна и образователна степен "кмн” на тема: "Огнищно действащи фактори в зъбночелюстната система при деца и юноши, на територията на град Русе".

- 1991 г. – ст. н.с., II ст. в НИХВИ.

- 1998 г. – Доцент към катедра "Терапевтична стоматология”, Стоматологичен факултет – София.

- 2000 г. – Защита на дисертация за присъждане научна степен “дмн” на тема “Стоматогенни полета на смущение при някои хронични заболявания на организма”.

- 2004 г. – Професор към катедра “Образна и орална диагностика”, Факултет по дентална медицина – София.

- 2010 г. – Ръководител катедра „Образна и орална диагностика” на ФДМ към МУ – София

Признати специалности по:

 •  Оперативно зъболечение и ендодонтия
 •  Пародонтология и ЗОЛ
 •  Обща дентална медицина
 •  Дентална клинична алергология
 •  Здравен мениджмънт

Преподавателска дейност:

Лекционни курсове:

 • Обучение на студенти - основен курс по клиничните дисциплини „Орална патология”  за студенти 3-ти курс и „Дентална клинична алергология” за студенти 4-ти курс, както и СИД  „Орална медицина” и „Дентална алергология и огнищна диагностика”
 • Обучение на докторанти
 • Обучение на специализанти по основна специалност „Дентална клинична алергология”, за магистри- лекари по дентална медицина.
 • Специализирани курсове по дентална клинична алергология и орална патология за лекари по дентална медицина от страната.
 • Постоянен лектор към БЗС по програма „Непрекъснато следдипломно обучение”, за лекари по дентална медицина от страната.

1999 – до момента – Член на Академичния съвет към МУ – София.
2004 – до момента – Научно ръководство на 10 докторанта, от които 8 са получили образователната и научна степен "доктор по медицина" и двама хабилитирани.
2008 – до момента – Ръководство на специализанти – 8 души, от които 6 са получили специалност по Дентална клинична алергология и двама са в процес на специализация.

Научна дейност и трудове:

 • Общ брой публикации у нас и в чужбина – 468
 • Научни изяви у нас и в чужбина – 265
 • Авторство и съавторство в монографии и учебници - 9

1.    Киселова-Янева, А., "Стоматологична алергология и огнищна диагностика", С., 2002г.
2.    Петрунов, Б., А. Киселова-Янева, В. Димитров., "Клинична имунология, клинична алергология, дентална клинична алергология" – учебник. С., 2008.
3.    Кръстев, З., А. Киселова-Янева, Р. Коларов, "Орална медицина" – учебник, С, 2009.
4.    Кръстева, А., А.Киселова
-Янева, Б. Гирова, Вл. Панов, Ад. Кръстева, Ан. Бобева. Под редакцията на. З. Кръстев, "Орални лезии", С. 2011.
5.    Book title: Acute Phase Protein / Book 2", ISBN 978-953-307-586-0 – А. Krasteva, A. Kisselova Chapter title: Salivary Acute Phase Proteins as Biomarkers in Oral and Systemic Diseases, Изд. In Teach 2011

6.    Book title: Hemodialysis. Different aspects, ISBN 978-953-307-315-6- M. Dencheva, A. Kisselova, А. Krasteva, Ts. Georgieva, Il. Stoeva, T. Bolyarova. Chapter title: Focal Dental Diagnostic in Patients with Replaced Renal Function- One New Method in Dentistry, Изд. In Teach 2011.

 • Научни проекти - общо 11. От тях – 10 финансирани от СМН при МУ – София,
  1 финансиран от МОН
 • Награда за научна дейност - 2005 г. "Панацея" – златна, на МУ – София

Участие в ред. колегии:

2009 – до момента – BIO Technology, Diagnosis Press.
2007 – до момента – Central European Journal of Medicine.
2005 – до момента – списание „Зъболекарски преглед”.
2004 – до момента – списание “Проблеми на денталната медицина”.
1995 – до момента – Journal of International Medical Association Bulgaria (IMAB)

Членство в професионални организации:

2007 – Почетен член на Българското научно дружество по имплантология.
2007–2008 – Член на Научната комисия по медицински науки и хирургични специалности и стоматология на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет.
2007–2008 – Член на НАОА (Национална агенция по оценка и акредитация).
2007–2008 – Член на Етичната комисия за научни изследвания при МУ – София.
2007–2008 – Член на Експертния съвет към Министъра на здравеопазването в направление "Дентална медицина".
2006–2011 – Член на Българско научно дружество по дентална медицина
2006–2011 – Член на Българско научно дружество по клинична алергология
2006–2008 – Член на Българско научно дружество по естетична дентална медицина
2005–2008 – Член и лектор на Българската академия по медицина "Акад. Чудомир Начев".
2004–2008 – Член на тристранна комисия към МЗ по въпросите на СДО по медицина и дентална медицина.
2004–2011 – Лектор за дентални лекари от цялата страна във връзка с продължителната специализация по линия на СДО, организирана от ССБ.
2004–2008 – Член на Международна организация по клинични изпитвания.
2004–2008 – Член на Европейска организация по орална медицина.
2004–2008 – Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения на МЗ.
2001–2008 – Участие в Международна работна група по термография и термодиагностика.
2000–2004 – Член на Съвета за медицинска наука към МУ – София.
1995–2008 – Вицепрезидент на Международната медицинска асамблея – България.
1992–2008 – Член на ИМАБ.
1986–2008 – Член на Съюза на учените в България.
1984–2011 – Член на БЗС.

Езикови познания:

– Немски език
– Руски език
– Английски език

Публикациии през последните 5 години:

 1. Кръстева, А., А. Киселова. Имуноглобулини в устната кухина. С., Съвременна медицина, ISSN 0562–7192, 2006, № 2, 38–44.
 2. Кръстева, А., А. Киселова. Острофазови белтъци и интерлевкини в устната кухина. С., Проблеми на стоматологията, 2005, т. XXXII, 67–74.
 3. Киселова, А., И. Стоева, А. Кръстева. Алергия в ортодонтията. С., Проблеми на стоматологията, 2005, т. XXXII, 75–79.
 4. Krasteva, A., I. Stoeva, G. Nikolov, B. Petrunov, S. Dimitrova, A. Kisselova. Latex sensitivity among dental students. Journal of the Black sea Countries Networks of dental faculties, Румъния, 2008, vol. VII, № 1.
 5. Krasteva, A., A. Ivanova, E. Aleksiev, I. Altankova, S. Bocheva, A. Kisselova. Local immunity and inflammation in patients with oral squamous cell carcinoma and parotid tumor., Edizioni Minerva Medica, Journal Chirurgia, Италия, 2009; 22:9–12.
 6. Krasteva, A, I. Grozdev, A. Ivanova, I. Altankova, St. Bocheva, A. Kisselova, N. Tsankov. Psoriatic patients and salivary components. Journal of the Black sea Countries Networks of dental faculties, Румъния, 2009,  vol. VIII, № 2.
 7. Krasteva, A., E. Aleksiev, A. Ivanova, I. Altankova, T. Bocheva, P. Stanimirov, A. Bobeva, N. Janev, A. Kisselova. Salivary components of treated cancer patients and patients with precancerous lesions. IMAB, 2008.
 8. Krasteva, А., Vl. Panov, M. Garova, R. Velikova, A. Kisselova, Z. Krastev. Hepatitis B and C in dentistry. IMAB, 2008.
 9. Krasteva A., A. Ivanova, E. Aleksiev, I. Altankova, S. Bocheva, A. Kisselova. Local immunity and inflammation in patients with oral squamous cell carcinoma and parotid tumor. Edizioni Minerva Medica, Journal Chirurgia, 2009; 22:9–12.
 10. Кръстева А., Д. Панова, А. Иванова, И. Алтънкова, Т. Бочева, З. Спасова, А. Киселова. Промени в имунния профил на слюнката при болни с възпалителни заболявания на червата. Българска хепатогастроентерология. 2010г.,  брой І, 27-33
 11. Krasteva A., P.Perenovska, A. Ivanova, I. Altankova, T. Bocheva, A. Kisselova. Alteration in salivary components of children with allergic asthma. Biotechnol. & Biotechnol. Eq., 2010г. N2, 1866-1869.
 12. Krasteva A.. Clinical and laboratory portrait of patients with oral neoplasm. IMAB 2010 ( под печат)
 13. Krasteva A., E. Aleksiev, T. Gocheva, A. Kisselova. A case of erythema exudativum multiforme – idiopathic form – treatment problems.  IMAB 2010 ( под печат)
 14. Dencheva M., A . Krasteva, Tzv. Gueorgieva, A. Kisselova. Oral findings in patients with renal function replaced –a pilot study.  IMAB 2010 (под печат)
 15. Krasteva A., V.r Panov, A. Krasteva, A. Kisselova, Z. Krastev. Systemic diseases with oral manifestations – diabetes mellitus. Biotechnol. & Biotechnol. Eq., 2011г. (под печат)

 

Share this