История


     Възникване и развитие на катедрата

     Катедра по Пародонтология и заболявания на оралната лигавица към Стоматологичен факултет - София е създадена през 1998 г., но преподаване по Пародонтология и заболявания на оралната лигавица (ЗОЛ) започва със създаването на Стоматологичен факултет през 1950 г. 

     Самостоятелното преподаване по пародонтология и ЗОЛ в Стоматологичен факултет - София започва от 1996 г. в рамките на учебния план и програма на катедрата по Терапевтична стоматология.

     През 1998 г. става разделяне  на  катедрата по Терапевтична стоматология на катедра по Пародонтология и заболявания на оралната лигавица и катедра по Консервативно зъболечение, всяка от които със самостоятелен учебен план и учебна програма.

     През януари 2007 г. Стоматологичният факултет се преименува на Факултет по Дентална медицина, а името на катедрата по Пародонтология и ЗОЛ се променя  на катедра по Пародонтология.

     Създатели и ръководители на катедрата

      От създаването на факултета в областта на пародонтологията и заболяванията на оралната лигавица са работили известни хабилитирани преподаватели като: проф. д-р Димитър Свраков, проф. д-р Е. Балчева, проф. д-р Е. Атанасова, проф. д-р В. Азманова, проф. д-р Т. Джемилева, проф. д-р Борис Инджов, доц. д-р Минка Дрянкова.

      Първият ръководител на Катедрата по пародонтология и заболявания на оралната лигавица (от 1999 г.  до 2000 г.) е проф. д-р Тереза Джемилева, дмн.

      От 2000 г. до 2005 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Минка Дрянкова, дм.

      От ноември 2005 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Христина Попова, дм.

Share this