Катедра "Протетична дентална медицина"


     Добре дошли в сайта на катедра "Протетична дентална медицина"!

     Обучението на студентите в катедрата "Протетична дентална медицина" се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация.

     В катедрата работят 34 преподаватели на постоянен трудов договор. От тях 6 са хабилитирани лица - 1 професор и 5  доценти и 28 нехабилитирани лица - 20 главни асистенти и 8 асистенти.

     Изградена е организация за поддържане и развиване на съвременните методи в преподаване на учебния материал и водене на практическите упражнения и за оценяване на постиженията на студентите.

     Всички лекции са обезпечени с мултимедийно представяне на учебния материал. Лекциите по Пропедевтика на протетичната дентална медицина са придружени от демонстрации, осъществявани от асистенти, които визуализират практическото изпълнение на преподаваните методики.

     Катедрата "Протетична дентална медицина"  разполага със:

  • Две учебни зали по Дентално материалознание с 8 работни места;
  • Четири учебни зали по Пропедевтика на протетичната дентална медицина общо с 32 работни места;
  • Една зала за фантомен курс по Клиника на протетичната дентална медицина с 12 работни места;
  • Четири учебни зали по Клиника на протетичната дентална медицина общо с 38 работни места;
  • Две технични зали по Клиника на протетичната дентална медицина общо с 35 работни места;
  • Кабинет за обучение на специализанти с 2 работни места;
  • Една семинарна зала;
  • Лаборатория по Дентално материалознание;
  • Помощно учебно звено по зъботехника.
Share this