доц. д-р Мариана Йорданова Димова, дм


Катедра „Протетична дентална медицина“

Факултет по дентална  медицина

Медицински университет – София

Адрес:

Катедра „Протетична дентална медицина“

етаж 8, кабинет № 808

Факултет по дентална медицина

бул. „Св. Георги Софийски“ №1

София 1431

Телефон: +3592954138

Образование и професионален път:

 • 23.05.1997 г. - завършено висше образование като магистър-стоматолог;
 • 08.01.1998 г. -15.01.2003 г. - редовен докторант по специалността Протетична стоматология към СФ на МУ – София;
 • 01.10.1999 г. - 01.10.2000 г. - специализация и научна квалификация в стоматологичния университетски институт към “Йохан Волфганг Гьоте – Университет” гр. Франкфурт на Майн, Германия;
 • 20.06.2001 г.  - придобита специалност по Протетична стоматология;
 • 13.04.2004 г.  - получаване на образователна и научна степен “Доктор”
  дисертационен труд “Предварителни конструкции в неснемаемото зъбопротезиране”
 • 01.06.2005 г. - придобита специалност по Обща стоматология - диплома № 010248
 • 07.03.2007 г. - придобито научно звание „Доцент”

Преподавателска дейност:

 • упражнения по Клиника на Протетичната дентална медицина на студенти от III, IV и V курс;
 • участие като екзаминатор на студентски изпитни сесии;
 • участие като асистент на студентски изпитни сесии.

Научни дейности и трудове:

 • Реални публикации в списания и сборници у нас – 39
 • Реални публикации в чуждестранни списания – 2
 • Участия с доклади и постери на научни форуми - 45
 • Учeбни помагала – 2
 • Цитирания – 6
 • Проекти -1

Членство в професионални организации:

 • Български зъболекарски съюз;
 • Българско научно стоматологично дружество;
 • Съюз на учените в България

Езикови познания: немски език, руски език и английски език.

Научни интереси и области в които работи:

 • Неснемаемо протезиране;
 • Функционални смущения на дъвкателния апарат – диагностика и лечение;
 • МРТ- образни изследвания на ТМС;
 • Протезиране с цели протези и др.

Предствителни научни публикации:

 • Димова, М., А. Иванов: Магнитно-резонансно изобразяване на долночелюстната става – детайлизиран протокол за анализ. Зъболекарски преглед, София, 84, 2002, 17-23
 • Димова, М., В. Досева, И. Стоева, Г. Габровски: Клиничен случай на никелова алергия от протезиране с металокерамични конструкции, Проблеми на стоматологията, София, том XXXI/2005 – II част, 28-37
 • Dimova, M., H. Hadjieva: Total prosthetics in function. Journal of IMAB, Annual proceeding (Scientific papers),online, Book 2, Part Dentistry, Publisher Peytchinski-Gospodin Iliev,2006, 41-43
 • Димова, М., И. Борисов, В. Атанасов: In-vitro изследване на екзотермичната реакция при полимеризацията на седем материала за предварително протезиране, Проблеми на денталната медицина, София, том XXXIV/2008 – II част, 63-70
 • Dimova,M., Hrizdana Hadjieva: Functional changes in TMJ documented by intraoral graphic registration, Pharmacologyonline, 2008, 2, 105-109
Share this