Условия за кандидатстване

 

За обучение в Медицински университет – София могат да кандидатстват лица, които са:

  • Български граждани, завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши учебни заведения, които имат оценки по биология и химия в дипломата за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация;
  • Чужденци, постоянно пребиваващи в страната;
  • Лица с двойно гражданство, едното от които е българско;
  • Граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство /по реда и при условията за прием на българските граждани/;
  • Не изтърпяват присъди към началото на учебната година;
  • Правоимащи по чл. 68, ал.3 от ЗВО;
  • Загубили студентски права над 5 години от датата на отстраняването им;
  • Лауреати на национални и международни олимпиади по биология и химия (с оценка Отличен 6.00).

Състезателни изпити 
Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Дентална медицина” в Медицински университет - София полагат писмени изпити по биология и химия (на предварителна и/ или на редовна кандидат-студентска изпитна сесия). 
Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на два астрономически часа. На изпита ще се изтеглят на случаен принцип комбинации от две тематични единици /два въпроса/. Във всяка комбинация ще има един въпрос от програмата за 9-ти клас и един от 8-ми или 10-ти клас. При формирането на оценката ще се взема под внимание тежестта на отделните въпроси. 
Кандидат-студентският изпит по химия е писмен и се провежда в продължение на два астрономически часа. Той обхваща материал, изучаван в гимназиите и отразен в Програмата за кандидат-студентите. Изпитът се състои от решаване на логически задачи. В деня на изпита се изтеглят на случаен принцип две тематични логически задачи, от които една включва материал от обща и неорганична химия и една - съответно материал от органична химия. Отговорите трябва да бъдат пълни и обосновани и подкрепени със съответните химически формули и реакции. По време на изпита се разрешава използването на Периодичната система на химичните елементи, Таблицата за разтворимост на съединенията и Електроафинитетните редове на елементите и техните йони.

Проверка и оценка на конкурсните работи
Критериите за оценка на писмените работи по биология и химия се обявяват в деня на изпитите (на бул. „Акад.Ив.Гешов” №15) и в Сайта на Медицински университет – София. Критерии за оценка на писмените работи
След обявяване на резултатите от съответните конкурсни изпити кандидат-студентите имат право да идентифицират лично писмените си работи в допълнително определен от Учебен отдел на МУ-София ден.
Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.
На лауреатите от Национални и Международни олимпиади се признава оценка Отличен 6.00 на съответния изпит (биология, химия или на двата) при представяне на удостоверение от МОН.
Обявените резултати от конкурсните изпити са окончателни и важат само за годината, в която са проведени изпитите.

Образуване на бал и класиране
Състезателният бал за класиране в специалност Дентална медицина за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” се образува от сбора на оценките по:

  • биология и химия от Държавните зрелостни изпити /при липса на оценки от положени зрелостни изпити по биология и химия се вземат оценките от дипломата за средно образование/;
  • удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия.

Максималният бал е 36, а минималният за участие в класирането е 24.
Резултатите от конкурсните изпити и класиранията за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация се обявяват в Националния Център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Ив.Гешов” № 15, І ет. и на електронен адрес: www.mu-sofia.bg

 

ГРАФИЦИ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ ЗА УЧ. 2021/ 2022 г.