Обявени конкурси

 

Медицинският университет - София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

 

Конкурс за Главен асистент - 1 място - Катедра "Пародонтология" - решение на АС от 11.01.2021 г. и публикуван в ДВ бр. 12 от 12.02.2021 г.

 

Обява за заемане на неакадемична длъжност във Факултета по Дентална медицина - София  -  „ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ” - 1 място - катедра Пародонтология