Изпитни сесии

 

Допълнителна сесия на учебна 2020-2021

 от 27.09.2021  до  08.10.2021 г.

 

Такса за изпит: 
- български студенти – 60 лв.
- чуждестранни студенти – 90 лв.

ТАКСИТЕ   СЕ   ВНАСЯТ  ПО БАНКОВ  ПЪТ  НА  СМЕТКА:

БНБ-ЦУ  BG12BNBG 9661 3100 1304 01

BIC  КОД:  BNBGBGSD

Основание за плащане – такса за изпит

Студентите, които желаят да се явят през настоящата допълнителна сесия, трябва да подадат молба със сканиран документ за платена такса на e-mail:

bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg  в срок до 22.09.2021 г.,вкл.

 Подадените молби след този срок няма да се разглеждат!

Молба може да изтеглите оттук http://www.fdm.mu-sofia.bg/bg/obuchenie/administrativno-obsluzhvane/

 

Извадки от ПРАВИЛНИК за подготовка и провеждане на учебната 2020/2021 г. 
Студентите имат право на явяване на изпити на редовна сесия (януарска и юнска), септемврийска поправителна сесия и на една допълнителна сесия
Студентите имат право на явяване на изпити не повече от 6 пъти по всяка от специалните дисциплини за периода на цялото следване.